W Polsce stwierdzono 450 gatunków ptaków (www.komisjafaunistyczna.pl). Na terenie Gminy Urszulin stwierdzono występowanie 235 gatunków ptaków (ok. 50% liczby gatunków stwierdzonych w Polsce), w tym 168 lęgowych (ok. 65 % liczby gatunków stwierdzonych w Polsce) oraz 70 gatunków z załącznika I „Dyrektywy Ptasiej”. Najważniejsze lęgowe gatunki to: błotniak zbożowy Circus cyaneus, orlik grubodzioby Aquila clanga, orlik krzykliwy Aquila pomarina, uszatka błotna Asio flammeus, bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobrychus minutus, czapla biała Egretta alba, bocian czarny Ciconia nigra, bocian biały Ciconia ciconia, podgorzałka Aythya nyroca, bielik Haliaeetus albicilla, błotniak łąkowy Circus pygargus, cietrzew Tetrao tetrix, kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, dubelt Gallinago media, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa czarna Chlidonias niger, puchacz Bubo bubo, dzięcioł średni Dendrocopos medius, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, świergotek polnyAnthus campestris, podróżniczek Luscinia svecica, wodniczka Acrocephalus paludicola, jarzębatka Sylvia nisoria, rycyk Limosa limosa, gągoł Bucephala clangula, płaskonos Anas clypeata, krwawodziób Tringa totanus, kulik wielki Numenius arquata, mewa białogłowa Larus cachinnans, muchołówka mała Ficedula parva, muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca, ortolan Emberiza hortulana, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, zausznik Podiceps nigricollis. Natomiast spośród nielegowych gatunków najciekawsze to: nur rdzawoszyi Gavia stellata, nur czarnoszyi Gavia arctica, łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus, mewa mała Hydrocoloeus minutus, czapla nadobna Egretta garzetta, czapla purpurowa Ardea purpura, błotniak stepowy Circus macrourus, orzeł przedni Aquila chrysaetos, batalion Philomachus pugnax, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, raróg Falco cherrug, kobczyk Falco vespertinus, bekasik Lymnocryptes minimus, orzeł stepowy Aquila nipalensis, górniczek Eremophila alpestris, śnieguła Plectrophenax nivalis.