W Poleskim Parku Narodowym (strona internetowa: www.poleskipn.pl – dostęp 28.03.2015 r.) obowiązują stosowne przepisy związane z udostępnianiem obszaru parku (Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego, w sprawie udostępniania obszaru Parku w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb). Oto niektóre zapisy tego zarządzenia:

 • w Poleskim Parku Narodowym obowiązuje regulamin udostępniania obszaru parku w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb
 • obszar parku jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę parku
 • ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu
 • na terenach udostępnionych do zwiedzania grupowego i indywidualnego należy poruszać się wyłącznie po wytyczonych trasach szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych
 • za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów i obiektów pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez dyrektora parku
 • pobierane są opłaty za wstęp na ścieżki piesze: ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, ścieżka przyrodniczo-historyczna „Obóz Powstańczy”
 • pobierane są opłaty za udostępnianie: Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie,
 • nie pobiera się opłat: za wstęp do parku na ścieżki piesze: „Dąb Dominik”, „Spławy”, „Perehod”, „Obóz Powstańczy” od: dzieci w wieku do 7 lat; osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Poleskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody; uczniów szkół i studentów odbywający zajęcia dydaktyczne w Poleskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Poleskiego Parku Narodowego; osób udających się do miejsc kultu religijnego; mieszkańców gmin położonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z Parkiem, tj.: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin
 • nie pobiera się opłat: za wstęp do parku na ścieżki przyrodnicze: rowerowa ścieżka przyrodnicza „Mietiułka” i piesza ścieżka przyrodnicza „Żółwik”
 • nie pobiera się opłat: za wstęp na szlaki turystyczne niebieski (Pieszowola – Wytyczno), żółty (Wołoskowola – Muzeum PPN w Starym Załuczu), Czerwony Partyzancki (Urszulin – Muzeum PPN), Czerwony Kompleksu Bagna Bubnów, Żółty Kompleksu Bagna Bubnów, Czarny historyczno – przyrodniczy „Nałęcz” (Sosnowica – Jamniki), Poleski szlak konny
 • nie pobiera się opłat: za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Starym Załuczu, od: dzieci w wieku do 7 lat w grupach rodzinnych, grup i osób posiadających zezwolenie dyrektora parku
 • nie pobiera się opłat: za udostępnianie Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, od: mieszkańców gmin położonych w granicach Poleskiego Parku Narodowego i gmin graniczących z parkiem, tj.: Urszulin, Sosnowica, Stary Brus, Hańsk, Wierzbica, Ludwin, Sawin (z wyłączeniem udostępniania sal do organizacji konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń), grup i osób posiadających zezwolenie dyrektora parku.
 • w parku dopuszczalne jest uprawianie turystyki pobytowej tylko w wyznaczonych miejscach biwakowania, po wniesieniu odpowiedniej opłaty
 • grupy o liczebności powyżej 10 osób, znajdujące się na ścieżkach przyrodniczych,  mają obowiązek korzystać z usług przewodników posiadających dodatkowo zezwolenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych wydane przez dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.
 • grupy do 10 osób mogą poruszać się po ścieżkach przyrodniczych bez przewodnika.
 • udostępnianie obszarów Parku poza ścieżkami przyrodniczymi i szlakami turystycznymi do fotografowania i filmowania, a także nagrywania dźwięków i wykonywania prac artystycznych może odbywać się za zgodą dyrektora Poleskiego Parku Narodowego po uiszczeniu stosownej opłaty lub na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 • fotografowanie i filmowanie oraz nagrywanie dźwięków i wykonywanie prac artystycznych na ścieżkach przyrodniczych i wieżach widokowych może być prowadzone po wniesieniu opłat, zaś na szlakach turystycznych bez wnoszenia dodatkowych opłat.
 • osoby przebywające na terenie parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz podporządkowywania się poleceniom służb terenowych Poleskiego Parku Narodowego. Naruszanie zasad i przepisów obowiązujących w Poleskim Parku Narodowym podlega odpowiedzialności karnej.
 • całość przyrody parku narodowego podlega ochronie, niedozwolone jest zbieranie grzybów i innych płodów runa leśnego (poza miejscami do tego wyznaczonymi), zrywanie roślin, wędkowanie (poza miejscami do tego wyznaczonymi), chwytanie dziko żyjących zwierząt, płoszenie ich i zabijanie, zbieranie poroży zwierzyny płowej, niszczenie nor i lęgowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybieranie z nich jaj.