Trasa „ORLIK KRZYKLIWY I ORLIK GRUBODZIOBY”


Orlik krzykliwy 007aCzy wiesz że: orlik krzykliwy jest najliczniejszym lęgowym orłem w Polsce, a jego liczebność to około 2300-2700 par lęgowych. Orła od „nieorła”, można poznać po opierzonych nogach – pióra obrastają nogi aż do samych palców. Na Krowim Bagnie stwierdzono gniazdo pary mieszanej orlika krzykliwego i orlika grubodziobego. Obydwa gatunki można obserwować polujące i przelatujące na Krowim Bagnie.

Orlik grubodzioby_92119177bCzy wiesz że: z kolei orlik grubodzioby jest najrzadszym lęgowym orłem w Polsce, a jego liczebność wynosi zaledwie 12-20 par. Jedynym obszarem gdzie orlik grubodzioby rozmnaża się regularnie są Bagna Biebrzańskie – lęg orlika grubodziobego stwierdzony na Krowim Bagnie jest wyjątkowym przypadkiem w skali całego kraju.

krowie_bagno

Krowie Bagno – legendarne miejsce dla ptaków, gdzie przyjeżdżał na badania ptaków sam Władysław Taczanowski już w XIX wieku. Niestety melioracje doprowadziły do osuszenia i bezpowrotnych zmian tego torfowiska. Jedną z pozostałości tego niezwykłego miejsca jest mieszana para orlika grubodziobego i orlika krzykliwego.

 

Istniejące formy ochrony przyrody: Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 2000 Krowie Bagno (PLH060011).

 

Dojazd: Jadąc od strony Urszulina drogą krajową nr 82, jedziemy w stronę Włodawy. Po przejechaniu około 7 km, skręcamy w prawo do miejscowości Wytyczno, a następnie w tej miejscowości dojeżdżamy pod filię Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Urszulin (GPS współrzędne: 5125’45.58’’N; 2315’31.83’’E; wysokość n.p.m.: 168 m).

 

Wyposażenie w sprzęt do obserwacji ptaków: lornetka i luneta.

 

Stopień trudności trasy: łatwa.

 

Długość trasy: około 6 km.

 

Sposób przemieszczania: pieszo lub rowerem.

 

Okresy kiedy można prowadzić obserwacje ptaków

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
okres obserwacji                        
najlepsze terminy                        

 

 

Opis przebiegu trasy: Trasa przebiega od filii Biblioteki Publicznej Gminy Urszulin w Wytycznie (GPS współrzędne: 5125’45.58’’N; 2315’31.83’’E; wysokość n.p.m.: 168 m) przez wieś na wschód w stronę Hańska. Dalej trasa przebiega na południe od Wytyczna w stronę starego cmentarza ewangelickiego. Następnie przez Krowie Bagno i ponownie trasa powraca do Wytyczna, kończąc się przy bibliotece.

Najważniejsze gatunki ptaków możliwe do zobaczenia lub usłyszenia w najlepszym terminie: orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orzeł stepowy, orzeł przedni, kobczyk, drzemlik, raróg, żuraw, derkacz, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, błotniak stepowy, mewa białogłowa, kulik wielki, rycyk, gęgawa, gęś białoczelna, gęś zbożowa, bernikla białolica, bocian biały, bocian czarny, poświerka, śnieguła, górniczek, świergotek rdzawogardły.

 

Najlepsze punkty obserwacyjne: 1 – miejsce obserwacji gniazd bociana białego, kulczyka, wróbla, szczygła, makolągwy i innych ptaków związanych z zabudowaniami wiejskimi; 2 – widok na otwartą przestrzeń Krowiego Bagna na którym polują orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, błotniak łąkowy, także orzeł przedni czy kobczyk oraz wyjątkowo orzeł stepowy czy raróg, można usłyszeć derkacza; 3 – wilgotne ekstensywnie użytkowane łąki gdzie można obserwować tokujące czajki czy żerujące bociany białe i śpiewające skowronki.

mapa orlik

Przebieg trasy „Orlik krzykliwy i grubodzioby”

Inne atrakcje w pobliżu trasy: patrz trasa „Podgorzałka”